โปรไฟล์คุณหมอ

นพ.คัมภีร์ กรณปกรณ์ พ.บ.
Dr. Kampee Karanapakorn, MD.

แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ประวัติ

 • อนุมัติบัตร แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ปี ค.ศ. 1998
 • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง เสริมสร้าง และเสริมสวย แห่งประเทศ Mexico ค.ศ. 1995

สมาชิกดังต่อไปนี้

 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามแห่งประเทศอเมริกา(ASAPS)
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (FRCST)
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (ThPRS)
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (ThSAPS)
 • สมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่ง เสริมสวย และเสริมสร้าง แห่งประเทศ Mexico (AMCPER)
 • สมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS)
 • สมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่ง เสริมสร้าง และเสริมสวย นานาประเทศ (IPRAS)
 • สมาคมความพิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้า และศรีษะ แห่งประเทศไทย (TCCA)

สมาชิกสมาคมต่างๆ

 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมความงามแห่งประเทศอเมริกา 
 • สมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง เสริมสวยแห่งประเทศไทย 
 • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคม AMCPER (ประเทศเม็กซิโก)
 • สมาคม ISAPS 
 • สมาคมปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้า และศรีษะแห่งประเทศไทย (TCCA)
 • แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • แพทย์สภา
 • สมาคม IPRAS

Before

After

DR KAMPEE CLINIC

Aesthetic Surgery

Play Video